Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
» Zarządzanie strategiczne
» Zarządzanie zasobami
» Zarządzanie personelem
» Partnerstwo
» Zarządzanie usługami
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.585.545
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Rozwój instytucjonalny : Partnerstwo
System współpracy władz miasta z organizacjami pozarządowymi

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Opis sytuacji przed wdrożeniem

Organizacje pozarządowe stanowią znakomitą bazę dla rozwoju lokalnych społeczności, gdyż skupiają najaktywniejszych i najbardziej wrażliwych na sprawy społeczne obywateli danego środowiska. Większość realizowanych przez organizacje pozarządowe działań mieści się w katalogu zadań publicznych realizowanych przez Gminę. Jednakże nie wszystkie zadania publiczne, ze względu na specyfikę potrzeb mieszkańców danego miasta czy gminy, traktowane są priorytetowo przez samorząd, a co się z tym wiąże, na ich realizację nie są przeznaczane środki finansowe przekazywane przez lokalny samorząd do organizacji pozarządowych. Fakt ten, a także ogromna ilość i różnorodność projektów organizacji pozarządowych wymusza na ich liderach poszukiwanie innych źródeł finansowania na realizację własnych pomysłów. W takim właśnie przypadku partnerem, który pokrywa w większej części zapotrzebowanie na środki finansowe stają się fundusze Unii Europejskiej lub środki będące w dyspozycji Państwa. Aby jednak skorzystać z tych środków organizacje pozarządowe muszą posiadać środki finansowe na uzupełnienie wkładu własnego do poszczególnych projektów. III Sektor poza aktywnym potencjałem ludzkim nie zawsze dysponuje wystarczającymi środkami finansowymi na realizację zamierzonych zadań. I właśnie w celu umożliwienia pozyskiwania przez organizacje pozarządowe środków finansowych na wkład własny do projektów służących realizacji zadań miasta, samorząd wydziela w budżecie Miasta kwotę z przeznaczeniem na wkład własny dla organizacji działających w sferze pożytku publicznego.

Opis ogólnego podejścia i szczegółowych zadań

Mechanizm finansowania wkładów własnych funkcjonuje od maja 2006 roku. Prace nad wprowadzeniem mechanizmu rozpoczęto z inicjatywy ówczesnego Prezydenta Elbląga, Henryka Słoniny. Organizacje mają możliwość pozyskania środków finansowych na dofinansowanie wkładu własnego poprzez:

 • pozyskanie samorządu miasta Elbląga jako partnera do współrealizacji  projektu;
 • złożenie przez organizację oferty realizacji zadania publicznego zgodnie z art. 12 pkt.1 Ustawy O działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Realizacja założonego projektu przebiegała w 4 etapach:
 1. Określenie potrzeby. Podczas corocznego spotkania Prezydenta Miasta z Radą Elbląskich Organizacji Pozarządowych pojawił się temat możliwości pozyskania przez organizacje środków finansowych z funduszy UE na realizowanie zadań. W trakcie omawiania możliwości i sposobów pozyskania środków nienależących do samorządu pojawiła się propozycja uzupełnienia wkładu własnego do projektu lub innej formy wsparcia organizacji, która pozyska fundusze przez elbląski samorząd.
 2. Wypracowanie dokumentów
  Po zaakceptowaniu pomysłu przez Prezydenta Miasta Elbląga, Zespół Koordynacyjny ds. Współpracy Samorządu z Organizacjami Pozarządowymi rozpoczął procedurę opracowania dokumentów oraz toku postępowania umożliwiającego uzupełnienie wkładu własnego do projektów składanych przez organizacje do źródeł pozabudżetowych.
 3. Konsultacje wypracowanych dokumentów. Sam pomysł pozyskania środków na uzupełnienie wkładów własnych jak i przygotowaną przez Zespół Koordynacyjny dokumentację konsultowano z przedstawicielami III sektora. W pracach nad aktem prawa lokalnego brał udział wspominany wyżej Zespół Koordynacyjny ds. Współpracy Samorządu z Organizacjami Pozarządowymi, w skład którego wchodzą poza urzędnikami przedstawiciele elbląskich organizacji pozarządowych.
 4. Uchwalenie i wdrożenie w życie procedur.

Po opracowaniu procedury i uzgodnieniu jej ze wszystkimi zainteresowanymi, a także po sprawdzeniu jej przez radcę prawnego uchwalono w/w procedurę w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta (patrz - Załącznik).

 Konkurs dotyczący finansowania wkładów własnych ogłasza Prezydent Miasta Elbląga. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konkursu jest Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych. Podstawowymi dokumentami regulującymi funkcjonowanie mechanizmu wkładów własnych są dokumenty zgodne z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Organizacja starająca się o środki finansowe na wsparcie wkładu własnego przed realizacją zadania ze środków zewnętrznych powinna przedłożyć:

 • prośbę do Prezydenta Elbląga o uzupełnienie w całości lub części wkładu własnego wraz z ofertą realizacji zadania zgodną z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej
 • ofertę/projekt złożoną do głównego grantodawcy
 • kopię umowy lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię umowy z głównym grantodawcą na realizację projektu
 • statut
 • oświadczenie o terminowym rozliczeniu się przez podmiot składający ofertę z dotychczas otrzymanych dotacji od Miasta Elbląga,
 • aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczący statusu prawnego podmiotu składającego ofertę i prowadzonej przez niego działalności,
 • sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności podmiotu za poprzedni rok lub w przypadku dotychczasowej krótszej działalności - za okres tej działalności,
 • wypełnioną ankietę Elbląskiego Banku Informacji o Organizacjach Pozarządowych.

Przy ocenie wniosku stosowane są następujące kryteria:

 • celowość oferty oraz zgodność zakresu rzeczowego oferty z polityką Miasta Elbląga;
 • posiadanie przez podmiot składający ofertę odpowiedniego doświadczenia oraz potencjału kadrowego, ekonomicznego i rzeczowego;
 • zgodność oferty ze statutem i innymi dokumentami źródłowymi dotyczącymi podmiotu składającego ofertę;
 • osiągnięcia i doświadczenie podmiotu składającego ofertę w realizacji proponowanego lub podobnego projektu;
 • ocena realizacji wcześniejszych projektów;
 • rodzaj i celowość planowanych kosztów, w tym wielkość i celowość wnioskowanej dotacji, jak również wkładu własnego i środków pochodzących z innych źródeł, także w porównaniu z możliwymi do uzyskania efektami merytorycznymi i rzeczowymi;
 • rzetelność i terminowość wykonywania i rozliczania dotychczasowych zadań finansowanych z budżetu Miasta Elbląga;
 • posiadanie niezbędnych zezwoleń, upoważnień i decyzji, jeżeli są wymagane przepisami prawa lub innymi przepisami i zasadami dotyczącymi rodzaju działalności lub proponowanego zadania.

Wnioski można składać przez cały rok budżetowy samorządu do wyczerpania środków przeznaczonych na wkład własny. Organizacja po zakończeniu realizacji zadania składa sprawozdanie z realizacji projektu. Rozliczenia zadania przez Samorząd Miasta Elbląga następuje dopiero po przyjęciu i zaakceptowaniu rozliczenia Projektu przez instytucję grantodawczą (głównego grantodawcę). W tym przypadku Organizacja składa potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię wyżej wymienionego rozliczenia.

Rezultaty wdrożenia narzędzia

Organizacje pozarządowe pozyskując środki na realizację zadań publicznych realizują działania zapisane w programach społecznych samorządu, takich jak Bezpieczny Elbląg, Program Wyrównywania Szans, Program Rozwoju Kultury w Elblągu na lata 2005 - 2013 oraz zadania określone w Strategii Rozwoju Elbląga. Pozyskując środki spoza budżetu Miasta na realizację zadań zawartych w tych dokumentach znacznie wspierają realizację zamierzonych działań zwiększając tym samym finansowanie projektów kierowanych do mieszkańców Elbląga.

W 2006 roku wsparto 7 projektów kwotą 120.828 zł, dzięki czemu organizacje pozyskały na swoje działania 1.229.913 zł. W roku 2007 wsparto 8 projektów kwotą 94.800 zł, organizacje pozyskały na swoje działania 774.444  zł. Rok następny to wsparcie 7 projektów kwotą 64.000 zł, organizacje pozyskały na swoje działania 1.138.813 zł. W 2009 roku wsparto 4 projekty kwotą 34.749 zł, organizacje pozyskały na swoje działania 723.759 zł (stan na dzień 30 października 2009 r.).

Oszacowanie nakładów poniesionych na realizacje projektu

Nakłady poniesione na realizację projektu to kwota na uzupełnienie wkładów własnych, wydzielona w budżecie miasta. Na finansowanie wkładów własnych i udzielanie pożyczek przeznaczono następujące kwoty: rok 2006 – 150 000 zł, 2007 – 150 000 zł , 2008 – 150 000 zł , 2009 – 150 000 zł. Dodatkowo należy uwzględnic koszt publikacji ogłoszeń w dzienniku o zasięgu lokalnym.

Współpraca ze społeczeństwem obywatelskim

Dzięki realizacji projektu zadania publiczne wykonywane są efektywniej poprzez włączenie w ich realizację organizacji pozarządowych. Wsparcie organizacji trzeciego sektora  sprzyja  aktywizacji społeczności lokalnej i budowaniu społeczeństwa  obywatelskiego,  pozwala na prowadzenie nowatorskich  i  efektywniejszych działań na rzecz mieszkańców.

Zalecenia dla instytucji zainteresowanych replikacją

Główną trudnością jest brak planowania przez organizacje na etapie pisania wniosków środków na ich realizację. Często okazuje się, że organizacje w ostatniej chwili zwracają się do samorządu o uzupełnienie wkładu własnego do realizowanego projektu.

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych