Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach)
Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
» Zarządzanie strategiczne
» Zarządzanie zasobami
» Zarządzanie personelem
» Partnerstwo
» Zarządzanie usługami
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.585.527
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.


 Rozwój instytucjonalny : Partnerstwo
Budowa społeczeństwa obywatelskiego

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Opis sytuacji przed wdrożeniem

Gmina Morawica stanowi węzeł komunikacyjny, w którym zbiegają się drogi do Kielc, Pińczowa, Kazimierzy Wielkiej, Buska Zdroju, Tarnowa, Chęcin oraz do Sitkówki-Nowiny. Gmina Morawica - malowniczo położona w centrum województwa świętokrzyskiego swoim obszarem obejmuje północną część Niecki Nidziańskiej. Gmina Morawica to 24 sołectwa zajmujące powierzchnię 140,45 km2, z czego 40 km2 stanowią lasy i grunty leśne (około 29%). Sąsiaduje z parkami krajobrazowymi na Ponidziu i w Górach Świętokrzyskich, a na jej terenie znajduje się rezerwat przyrody "Radomice" z kompleksem lasów cisowych oraz podziemne źródła wód mineralnych. Gmina graniczy bezpośrednio z miastem Kielce. Korzystne położenie gminy wobec miasta wojewódzkiego, tras komunikacyjnych i dobra infrastruktura techniczna oraz promocja gminy przyciągają inwestorów krajowych i zagranicznych. Przypływ nowych przedsiębiorstw powoduje stały wzrost gospodarczy gminy.

Przyczyny: Samorząd gminy Morawica od ponad 20 lat dąży do stałego rozwoju, według prostej zasady - aby mieszkańcom i inwestorom żyło się tu najlepiej. Od 1990 roku przybyło w gminie ponad 5000 mieszkańców i na koniec 2012 roku ich liczba wyniosła 14845 osób. Na terenie gminy działa 10 szkół w tym 5 szkół prowadzonych przez samorząd (5 szkoły działają w formie zespołów szkół - szkoły podstawowe i gimnazja, a jedna jako szkoła podstawowa) i 5 prowadzonych przez stowarzyszenia (szkoły podstawowe)oraz 8 punktów przedszkolnych i 2 przedszkola samorządowe. Stale realizowane są inwestycje wysokobudżetowe tj. budowa hali sportowej, kryta pływalnia, zbiornik retencyjny, Centrum Samorządowe. Gmina jest w pełni zwodociągowana i niemal w całości skanalizowana. Corocznie organizowane są liczne wydarzenia artystyczne (tj. np. Dzień Dziecka, Noc Świętojańska, Chałupkowe garcynki, Wybory Miss, Małej Miss i Małego Mistera, Dożynki Gminne, Wioska Indiańska, festyny rodzinne i pikniki artystyczne) skupiające nie tylko lokalną spoleczność, ale mieszkańców całego województwa. Amatorzy sportu mogą skorzystać ze spływów kajakowych, toru motocrossowego, pełnowymiarowej hali widowiskowo - sportowej, czy krytej pływalni "Koral". Obecnie na terenie gminy zarejestrowanych jest ponad 1000 podmiotów gospodarczych o różnym profilu działalności. Oferta inwestycyjna przygotowana przez gminę to ponad 80 ha. gruntów przeznaczonych pod inwestycje, częściowo włączonych do Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice.

W trakcie 23 - letniej kadencji wójt gminy Marian Buras wraz z samorządem wdrażali na podstawie wieloletnich doświadczeń oraz dobrych praktyk stosowanych w krajach Europy i USA (z którymi gmina ściśle współpracuje) kierunek zrównoważonego rozwoju gminy poprzez budowanie społeczeństwa obywatelskiego. Zamierzeniem samorządu było zaangażowanie mieszkańców w tworzenie życia, wspólne rozwiązywania problemów i realizowanie ciekawych inicjatyw z udziałem lokalnej społeczności. Ich ideę przedstawił mieszkańcom gminy tzw. „liderom" wójt gminy wraz z radnymi oraz pracownikami urzędu, którzy zachęcali do organizowania się w takie formacje.

Od 2001r. na terenie gminy zaczęły funkcjonować stowarzyszenia. Z roku na rok w gminie Morawica organizacji pozarządowych przybywa, obecnie na terenie gminy działa 31 stowarzyszeń o różnym profilu działalności, w tym: 13 jednostek OSP oraz 18 stowarzyszeń - w tym 1 LGD. Wspólnie z organizacjami pozarządowymi, przedstawicielami kultury, sportu, przedsiębiorcami opracowywane są dokumenty strategiczne tj, Strategie Gminy do 2020r. , Plan Rozoju Lokalnego, Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Program Funkcjonowania Świetlic (w ramach proj. Decydujmy Razem), w których określono kierunki rozwoju gminy. Od samego początku funkcjonowania stowarzyszeń samorząd przekazuje środki finansowe w ramach otwartego konkursu ofert, inicjatywy lokalnej, małego grantu czy dotacji celowej na realizację zadań publicznych w zakresie edukacji, kultury, sportu, działalności na rzecz ochrony dóbr kultury, działalności charytatywnej, integracji. Większość z tych zadań ma charakter cykliczny, realizowana jest corocznie, co wymaga stałego, wspólnego zaangażowania organizacji pozarządowych i samorządu. Od 5 lat organizowane są coroczne spotkania przedstawicieli samorządu ze stowarzyszeniami, podczas których dokonywane jest podsumowanie realizowanych w danym roku działań oraz omawiane są plany na przyszłość, a oprócz tych spotkań odbywają się konsultacje społeczne. Za współpracę samorządu z organizacjami pozarządowymi odpowiada Referat Kultury Sportu i Promocji Gminy Morawica. Pracownicy są również członkami różnych organizacji pozarządowych i posiadają odpowiednią wiedzę na temat współpracy z sektorem NGO. Co roku urząd gminy w Morawicy organizuje warsztaty dla stowarzyszeń z zakresu przekazywania i rozliczania dotacji w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie. Ze względu na dużą ilość organizacji pozarządowych i realizowanych przez stowarzyszenia zadań publicznych szkolenia odbywają się w urzędzie gminy, w dogodnym dla członków stowarzyszeń terminie, a prowadzone są przez zatrudnionego specjalistę. Pracownicy urzędu gminy ściśle współpracują ze stowarzyszeniami w zakresie realizacja zadań oświatowych (stowarzyszenia prowadzą na terenie gminy Morawica 5 tzw. „Małych Szkół" oraz 8 przedszkoli (11 grup) oraz w zakresie bezpieczeństwa z jednostkami ochotniczych straży pożarnych, których na terenie gminy jest 13. Na terenie gminy Morawica funkcjonuje 7 Kół Gospodyń Wiejskich, które aktywnie uczestniczą w wielu podejmowanych przez samorząd inicjatywach.

Opis ogólnego podejścia i szczegółowych zadań

Cele budowania społeczeństwa obywatelskiego:

- tworzenie wspólnej polityki rozwoju gminy Morawica zmierzającej do poprawy życia mieszkańców,

- aktywne uczestnictwo mieszkańców w życiu gminy,

- integracja różnych środowisk lokalnych

- wzrost poczucia własnej wartości wśród mieszkańców gminy Morawica

-zapobieganie wykluczeniu społecznemu mieszkańców terenów wiejskich Inicjatorzy działań:

Inicjatorem działań jest samorząd gminy, który wspiera i angażuje w realizację zadań publicznych lokalną społeczność zrzeszoną w organizacje pozarządowe, zespoły folklorystyczne, ochotnicze straże pożarne, grupy nieformalne, artystów, dyrektorów szkół, nauczycieli, przedsiębiorców. Przebieg i organizacja działań:

Realizację poszczególnych zadań rozpoczynano od dokładnej analizy, przeprowadzonej przez wójta, pracowników urzędu, radnych oraz aktywnych mieszkańców, płaszczyzn życia lokalnego, w których organizować to życie mogą sami mieszkańcy, w taki sposób aby spełnione zostały ich oczekiwania lub rozwiązane zostały bieżące problemy życia społecznego. W następstwie sukcesywnie zlecane zostały zadania do realizacji przez stowarzyszenia. Do najważniejszych zadań należą:

1.Prowadzenie 5 tzw. „Małych Szkół" przez stowarzyszenia

zaangażowane podmioty:

-samorząd gminy Morawica

- Towarzystwo Ekorozwoju Radomic

- Stowarzyszenie Ekorozwoju Lisowa i Zaborza

- Towarzystwo Przyjaciół Nidy

- Towarzystwo Przyjaciół Chmielowic

-Stowarzyszenie "Wola Morawicka" W 2000r. gmina Morawica przystąpiła do racjonalizacji sieci szkół, w ramach programu pn. „Mała Szkoła", który umożliwił przekazanie stowarzyszeniom prowadzenia szkoły. Dla większości samorządów w Polsce jednym z najważniejszych oraz najbardziej kosztownym zadaniem gminy jest edukacja. Ze względów na coraz mniejszą liczbę dzieci, w niektórych szkołach w gminie podyktowaną niskim przyrostem demograficznym, a tym samym zmniejszonymi środkami finansowymi 5 szkołom (Nida, Chmielowice, Radomice, Lisów, Wola Morawicka) groziła likwidacja. Po wnikliwej analizie potrzeb społeczności lokalnych oraz deklaracji o zaangażowaniu rodziców w dalsze funkcjonowanie tych szkół, wszędzie tam gdzie szkołom groziło zamknięcie zawiązały się stowarzyszenia złożone głównie z rodziców dzieci. Pierwsze szkoły powstały w 2001r,.a ostatnia w 2007. Do dnia dzisiejszego wszystkie szkoły funkcjonują. Rodzice czynnie angażują się w edukację swoich pociech - organizują wyjazdy edukacyjne, warsztaty, pogadanki. Na funkcjonowanie tych placówek przekazywana jest dotacja z budżetu gminy. Powstanie "Małych Szkół" w gminie Morawica oraz współpraca ze stowarzyszeniami w tej dziedzinie była wielokrotnie nagradzana oraz stała się wzorem dla innych samorządów, które licznie przybywały do gminy celem poznania i wymiany dobrych praktyk w zarządzaniu oświatą. („Lider zarządzania w samorządzie" - I m. w Polsce za projekt „Optymalizacja zarządzania oświatą w gminie Morawica")

2. Prowadzenie przez stowarzyszenia 8 punktów przedszkolnych przy szkołach na terenie gminy

zaangażowane podmioty:

-samorząd gminy Morawica

- Towarzystwo Ekorozwoju Radomic

- Stowarzyszenie Ekorozwoju Lisowa i Zaborza

- Towarzystwo Przyjaciół Nidy

- Towarzystwo Przyjaciół Chmielowic

- Stowarzyszenie "Wola Morawicka"

- Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin i Podwola

- Fundacja działająca na rzecz miejscowej społeczności w Bilczy "Kazimierz"

- Stowarzyszenie Dobrych Inicjatyw "Zbrza"

-przedsiębiorcy Jednym z najważniejszych projektów gminnych było utworzenie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki punktów przedszkolnych. Gmina Morawica, jako jedna z nielicznych w kraju na taką skalę (utworzenie 9 punktów przedszkolnych) podjęła kroki już w pierwszym okresie programowania. Wniosek został oceniony pozytywnie i w 2008 r. gmina otrzymała fundusze na jego realizację. Podobnie w kolejnym roku szkolnym (2009/2010) przedszkola funkcjonowały dzięki pozyskanym środkom unijnym. W kolejnych latach wraz ze zmianą polityki przyznawania środków unijnych na ten cel, gmina nie otrzymała dotacji na funkcjonowanie przedszkoli. Wówczas rozpoczęto intensywne prace i wspólne rozmowy nad koniecznością utrzymania powstałych punktów przedszkolnych. Lokalna społeczność, która dotychczas korzystała z bezpłatnej edukacji przedszkolnej poznała jakie znaczenie ma upowszechnianie edukacji wśród najmłodszych. Aby kontynuować te ważne działania, władze samorządowe zadecydowały o przekazaniu tych punktów przedszkolnych stowarzyszeniom działającym na terenie gminy, a tym samym corocznym przekazywaniu dotacji na ich funkcjonowanie. Dzięki takim decyzjom na terenie gminy przy każdej szkole działają punkty przedszkolne i każdy maluch ma możliwość uczęszczania do przedszkola. Podobnie jak w przypadku szkół, również w przedszkolach rodzice czynnie są zaangażowani w edukację najmłodszych. Dzięki wielu inicjatywom rodziców i stowarzyszeń dzieci mają zapewnione zajęcia dodatkowe z rytmiki, jęz. angielskiego, gimnastyki korekcyjnej, logopedii, odbywają się spotkania z psychologiem, organizowane są wyjazdy edukacyjne. Celem założenia i utrzymywania przez samorząd, ale prowadzonych przez stowarzyszenia punktów przedszkolnych jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu dzieci z terenów wiejskich oraz ich rodziców, zniwelowanie różnic w dostępie do narzedzi edukacyjnych pomiędzy dziećmi ze wsi i z miasta, podniesienie jakości życia na wsi, zaangażowanie rodziców i wzrost poczucia ich godności. Łącznie do wszystkich punktów przedszkolnych uczęszcza ponad 200 dzieci, a do przedszkola samorządowego ok. 120. Tym samym ponad 85% dzieci korzysta z edukacji przedszkolnej. Współpraca samorządu ze stowarzyszeniami w ramach realizacji tego zadania ma charakter partnerski. Wiele problemów rozwiązywanych jest wspólnie, samorząd uczestniczy czynnie w życiu przedszkoli poprzez częste wizyty wójta i pracowników urzędu w przedszkolach, wsparcie merytoryczne realizowanych działań. Funkcjonowanie przedszkoli wspierają również przedsiębiorcy z gminy Morawica, którzy organizują dla maluchów np. "Mikołajki", czy wspierają te ośrodki materialnie lub finansowo.

3. Organizacja świetlic środowiskowych o charakterze kulturalno - edukacyjno - sportowym

zaangażowane podmioty:

-samorząd gminy Morawica

- Towarzystwo Ekorozwoju Radomic

- Stowarzyszenie Ekorozwoju Lisowa i Zaborza

- Towarzystwo Przyjaciół Nidy

- Towarzystwo Przyjaciół Chmielowic

- Stowarzyszenie "Wola Morawicka"

- Stowarzyszenie Dobrych Inicjatyw "Zbrza"

- przedsiębiorcy Na podstawie wspólnych rozmów samorządowców i pracowników Urzędu ze stowarzyszeniami, które prowadzą "Małe Szkoły" powstały propozycje zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w formie świetlic środowiskowych w miejscowościach, w których te szkoły funkcjonują. od 2005 roku sukcesywnie w formie otwartego konkursu ofert przekazywane są dotacje na funkcjonowanie świetlic o charakterze kulturalno - edukacyjno -sportowym. Stowarzyszenia co roku organizują zajęcia pozalekcyjne, które pomagają w rozwoju dzieci i młodzieży oraz stanowią pozytywna formę spędzania czasu wolnego. Obecnie na terenie gminy funkcjonuje 5 takich świetlic (Radomice, Nida, Lisów, Chmielowice, Wola Morawicka). W ostatnim roku powstała jeszcze jedna świetlica - w miejscowości Dębska Wola. Zajęcia są skierowane przede wszystkim do młodzieży i ukierunkowane na takie cele, aby stanowiły alternatywę dla używek i negatywnych postaw społecznych. We wszystkich świetlicach wdrażane są programy mające na celu wychowanie dzieci i młodzieży w duchu kreatywności i współpracy. Podobnie jak "Małe Szkoły" i punkty przedszkolne zajęcia świetlicowe wspierają również przedsiębiorcy.

4.Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

zaangażowane podmioty:

-samorząd gminy Morawica- Stowarzyszenie pn. Klub Sportowy "Moravia"

- Stowarzyszenie pn. Brzeziński Klub Motocrossowy

- przedsiębiorcy W ramach tego zadania amatorzy piłki nożnej (łącznie ponad 160 osób) maja zorganizowane zajęcia sportowe z profesjonalnymi instruktorami, mecze z klubami sportowymi, ale również spotkania integracyjne i zajęcia na basenie. Od 2002 r. gmina Morawica przekazuje Stowarzyszeniu pn. klub Sportowy "Moravia" środki finansowe na realizację powyższych działań. Z roku na rok amatorów zajęć przybywa, a od 2007r. prężnie działa sekcja kobieca, która osiąga wysokie rezultaty w rozgrywkach II Ligii Małopolskiej. Zajęcia te mają na celu wychowanie dzieci i młodzieży w myśl hasła stowarzyszenia pn. "W zdrowym ciele, zdrowy duch", uczą postaw fair-play, rozwijają umiejętności uzdolnionej młodzieży.

Gmina Morawica przekazuje udziela stypendiów dla uzdolnionych sportowców, przy konsultacji ze stowarzyszeniem, które decyduje komu przyznać takie stypendium na podstawie wyników sportowych, poczynionych postępów, czy zaangażowania.

Nową inicjatywą sportową, ale o szerokim zasięgu jest powstanie na terenie gminy toru motocrossowego zainicjowane przez stowarzyszenie pn. "Brzeziński Klub Motocrossowy", a wsparte przez lokalnych przedsiębiorców i samorząd. Od 2011r. samorząd wspiera poprzez przekazywanie dotacji dla tego stowarzyszenia na organizowanie zawodów w motocrossie. W 2012r. na tym obiekcie odbyły się Mistrzostwa Województwa, a w 2013r. planowane jest zorganizowanie Mistrzostw Polski. Członkami stowarzyszenia są m.in. młodzi mieszkańcy gminy, pasjonaci którzy dzięki otrzymanemu wsparciu oraz własnemu zaangażowaniu wykorzystali wyeksploatowany teren należący do "Kopalni Wapienia" Morawica S.A., i przekształcili go na profesjonalny, posiadający homologację tor motocrossowy.

5.Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży

zaangażowane podmioty:

-samorząd gminy Morawica

- Stowarzyszenie Przyjaciół Młodzieżowej Orkiestry Dętej Na terenie Gminy Morawica działa Stowarzyszenie Przyjaciół Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Morawicy. Stowarzyszenie aktywnie współuczestniczy w życiu kulturalnym gminy Morawica i regionu świętokrzyskiego. Kilkakrotnie brało udział w otwartych konkursach ofert ogłaszanych przez gminę i otrzymywało dotacje na zorganizowanie całorocznych warsztatów muzycznych dla członków orkiestry, którzy mają zapewnioną w ramach tego zadania bezpłatną naukę gry na instrumentach, a także udział w konkursach, przeglądach, festynach i wyjazdowych warsztatach na terenie całego kraju. Podczas wyjazdów organizowanych dla dzieci i młodzieży z orkiestry dętej uczestnicy mają zapewnione ciekawe spędzanie wolnego czasu połączone z koncertowaniem i grą na instrumentach.

6. Organizacja Wioski Indiańskiej

zaangażowane podmioty:

-samorząd gminy Morawica

- Stowarzyszenie Ekorozwoju Lisowa i Zaborza

- przedsiębiorcy i in. wspierające instytucje

- wolontariusze

- Kościół Ewangelicko - Maetodystyczny Od 2005r. gmina przekazuje środki finansowe na zorganizowanie tzw. „Wioski Indiańskiej". W ramach przedsięwzięcia, odbywają się zajęcia charakterystyczne dla Indian tj., strzelanie z łuku, zajęcia z ornitologii, jazda konna, poznawanie plemion i kultury Indian uczestniczy ponad 290 dzieci. Przez 5 dni, w miejscowości Zaborze podczas zajęć poustawiane są indiańskie tipi i panuje prawdziwy klimat indiańskich plemion. Dodatkowo zorganizowane są spotkania integracyjne przy ognisku.

7.Organizacja Spotkań z Człowiekiem oraz Twórcą Regionu,

zaangażowane podmioty:

- władze samorządowe

-Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Morawickiej

- artyści, zespoly folklorytyczne powstałe przy KGW W gminie Morawica działa stowarzyszenie pn. „Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Morawickiej". Stowarzyszenie realizuje przy udziale dotacji (w ramach otwartego konkursu ofert) z gminy Morawica szereg przedsięwzięć o charakterze kulturalnym. Jednym z najstarszych i cyklicznych jest organizowanie „Spotkań z Człowiekiem", „Spotkań z Twórcą Regionu". Takie spotkania odbywają się przeważnie raz w miesiącu, a gośćmi specjalnymi są osoby, które w znaczącym stopniu wyróżniają się na niwie kulturalnej, edukacyjnej, sportowej, charytatywnej itp. W 2011r. stowarzyszenie wydało książkę o ludziach, którzy otrzymali tytuł "Człowieka Miesiąca". W spotkaniach każdorazowo uczestniczą zespoly folklorystyczne, chór powstały przy Towarzystwie Przyjaciół Ziemi Morawickiej, artyści, poeci, pisarze, władze samorządowe.

8. Współpraca zagraniczna

zaangażowane podmioty:

- władze samorządowe gminy Morawica, wsi Bałaniwka na Ukrainie, miasta Herbolzheim (Niemcy), miasta Priverno (Włochy), Camas i Hillsboro (USA)

-Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Morawickiej

- artyści, zespoły folklorytyczne,

- młodzież z terenu gminy Morawica oraz ze wsi Bałaniwka

- strażacy z gminy Morawica oraz miasta Herbolzheim (Niemcy) i wsi Bałaniwka Stowarzyszenie „Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Morawickiej" wspólnie z samorządem realizowało projekty wymiany kulturalnej młodzieży Polska -Ukraina. W ramach tych projektów młodzież z gminy Morawica odbyła wyjazd studyjny do Bałaniwki (projekt „Poznajemy siebie": 29.08.2008 - 11.09.2008, dofinansowanie z NCK), a młodzież z Ukrainy mogła poznać życie rówieśników z Morawicy (Projekt „Poznajemy kulturę i język sąsiada" 22.06.2007 - 03.07.2007r., projekt realizowany w Morawicy). Wszelkie działania realizowano wspólnie z urzędem gminy, a współdziałania te miały na celu zaangażowanie różnych instytucji i grup społecznych, a zwłaszcza dzieci i młodzież w poznanie kultury sąsiada - Ukrainy. W ramach projektów młodzież wspólnie odbywała lekcje historii, gotowania, poznawała kulturę poprzez wspólne występy artystyczne, brała udział w zmaganiach sportowych, odbywała wyjazdy studyjne.

W 2008r. w ramach realizowanych przez gminę postanowień umowy partnerskiej z miastem Herbolzheim do Niemiec wyjechała grupa strażaków ochotników z gminy Morawica, w ramach wspólnej wymiany doświadczeń. Wizyta studyjna była połączona z jubileuszem 130-lecia istnienia straży pożarnej w Herbolzheim.

W 2011r. gmina pozyskała dofinansowanie w ramach programu Polska Pomoc wdrażanego przez MSZ, na utworzenie straży pożarnej we wsi Bałaniwka. Strażacy ochotnicy przekazali kolegom z Ukrainy niezbędną fachowa wiedzę oraz wsparcie rzeczowe w postaci sprzętu strażackiego o wartości pow. 40.000,00 zł.

W 2011r. przedstawiciele z gminy Morawica, w tym również członkowie stowarzyszeń prezentowali podczas „Festynu Średniowiecznego" walory gminy Morawica podczas międzynarodowego spotkania kulturalnego w Partnerskim mieście Priverno we Włoszech.

Od 2005r. w ramach współpracy z gminą Camas (USA), organizowany jest corocznie obóz jęz. angielskiego, podczas którego zajęcia z języka prowadzą nauczyciele - wolontariusze z USA. Członkowie stowarzyszenia z USA czuwają nad warsztatami językowymi. Co roku w bozie językowym bierze udział 60 dzieci i młodzieży.

9. Organizacja "Balu Charytatywnego"

zaangażowane podmioty:

- władze samorządowe

-Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Morawickiej

- artyści,

-przedsiębiorcy, darczyńcy,

-strażacy,

-lokalna społeczność Kolejną z inicjatyw zorganizowanych wspólnie przez to stowarzyszenie i gminę jest organizowanie dorocznego Balu Charytatywnego. Fundusze uzbierane podczas licytacji i loterii są każdorazowo przeznaczane na inny cel (2011r. - pomoc w usamodzielnieniu się młodzieży opuszczającej rodzinne domy dziecka; 2012r. - stypendia dla uzdolnionej młodzieży; 2013r. - zorganizowanie turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych).

10. Wydawanie publikacji

- władze samorządowe

-Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Morawickiej

-Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin i Podwola

- artyści, zespoły folklorystyczne powstałe przy KGW Stowarzyszenia z gminy Morawica: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Morawickiej oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin i Podwola, zajmują się również wydawaniem różnego rodzaju publikacji. We współudziale finansowym gminy Morawica powstały tytuły tj.

-„Morawica - szkic do portretu gminy"

- Tomiki poezji Barbary Ciechanowskiej, Zofii Soboń, Bogumiły Skóry (2 szt.),

- „Śpiewaj, śpiewaj do ostatka" - śpiewnik Cecylii Korban,

- „W cieniu krzyży, w cieniu brzóz" - szkic na temat zabytkowego cmentarza parafialnego w Brzezinach

- „Brzeziny. Nasza mała historia" - monografia miejscowości Brzeziny

11. Organizowanie festynów plenerowych

- władze samorządowe

-stowarzyszenia

-straże

-szkoły

- artyści, zespoły folklorystyczne powstałe przy KGW, zespół folkowy Na terenie gminy cyklicznie, co roku odbywają się liczne festyny. Podczas tych uroczystości o oprawę artystyczną dbają zarówno szkoły, jak i zespoły folklorystyczne (7), zespoły taneczne ("Piramida" i "Refleks"). zespól folkowy "Morawianie", Rodzinna Kapela Korbanów, artyści z terenu gminy. Są to festyny gminne, ale przybywają na nie również mieszkańcy okolicznych miejscowości. Największa popularnością cieszy sie festyn pn. "Noc świętojańska w Morawicy" . W przygotowanie tej imprezy zaangażowane sa liczne grupy społeczne: zarówno stowarzyszenia, jak i straże, służby medyczne, wolontariusze, KGW, które przygotowują wówczas degustacje potraw regionalnych oraz dzieci i młodzież szkolna. Oprócz festynów gminnych w niektórych miejscowościach odbywają się festyny organizowane przez stowarzyszenia. Stowarzyszenia tj. „Fundacja działająca na rzecz miejscowej społeczności w Bilczy „Kazimierz" oraz „Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin i Podwola" organizują na rzecz mieszkańców z tych miejscowości festyny rodzinne, pikniki artystyczne oraz tzw. bieg o laur „Brzezin", czy spotkania z rodami. Wszystkie te inicjatywy otrzymują wsparcie finansowe i merytoryczne samorządu. Służą podniesieniu atrakcyjności miejscowości, integracji lokalnej społeczności oraz promocji lokalnej twórczości artystycznej. Podczas festynów organizowane są konkursy dla całych rodzin , zmagania sportowe itp.

12. Przyznawanie statuetek "Kowali"

zaangażowane podmioty

- władze samorządowe

-Stowarzyszenie Przedsiębiorców Gminy Morawica Współpraca z sektorem przedsiębiorców owocuje corocznym przyznawaniem dla najbardziej prężnych firm statuetek "Kowali" (brązowego, srebrnego i złotego "Kowala"), firm które wyróżniają się dynamicznym rozwojem połączonym z pomocą i wspieraniem lokalnych działań, działalnością charytatywną, tworzeniem miejsc pracy dla mieszkańców gminy. W skład kapituły konkursowej wchodzą wójt gminy Morawica, radni, przedstawiciele Stowarzyszenia Przedsiębiorców Gminy Morawica, pracownicy urzędu. "Kowale" to najstarsza w województwie świętokrzyskim nagroda gospodarcza - przyznawana jest od 1996r. Nagroda ta ma dodatkowy aspekt wyróżniający ją w tej dziedzinie, a mianowicie tytułowe "Kowale" to rzeźby wykonane przez miejscową artystkę, rzeźbiarkę Dorotę Mostowiec. Co 5 lat, "giganci" biznesu otrzymują tzw. "Diamentową Odznakę", za całokształt działalności.

13. Realizacja projektu pn. "Edukacja artystyczna kobiet z terenu gminy Morawica"

W ramach projektu odbyły się warsztaty artystyczne dla członkiń Kół Gospodyń Wiejskich (32 kobiety z 7 zespołów folklorystycznych ). Projekt był realizowany był w ramach działania 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich". W ramach projektu zrealizowano 96 godzin szkoleń, które odbyły się w hali widowiskowo - sportowej Bilcza w Bilczy. Panie zgłębiły tajniki zastosowania lokalnej gwary ludowej w utworach folklorystycznych, poznały obrzędy świętokrzyskie oraz sztukę wykonywania tradycyjnych wyrobów ludowych. Tematami szkoleń były: „Zastosowanie lokalnej gwary w utworach folklorystycznych charakterystycznych dla regionu świętokrzyskiego ", „Rękodzieło charakterystyczne dla regionu - warsztaty teoretyczne i praktyczne z wykonywania tradycyjnych wyrobów ludowych" i „Obrzędy świętokrzyskie". Na zakończenie projektu został zorganizowany dwudniowy wyjazd studyjny na XIX Sejmik Teatrów Wsi Polskiej do Tarnogrodu, podczas którego uczestniczki projektu mogły zaobserwować prawidłowo wykonywane utwory artystyczne oraz obrzędy z różnych regionów Polski, w tym ze Świętokrzyskiego. Na terenie gminy działa również Lokalna Grupa Działania "Perły Czarnej Nidy", która również wspiera finansowo i merytorycznie ciekawe inicjatywy stowarzyszeń z gminy Morawica oraz przedsiębiorców i jednostek samorządu terytorialnego.

Na pomoc LGD w latach 2007 - 2013, w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" mogą liczyć mikroprzedsiębiorcy zakładający lub prowadzący działalność gospodarczą - na ten cel przeznaczona została kwota 658.250,40 zł, dla rolników przeznaczonych zostanie 508.250,40 zł w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej", na otworzenie lub dofinansowanie działalności gospodarczej innej niż rolna. Ponadto będzie możliwa realizacja kolejnych inwestycji z zakresu „Odnowa i rozwój wsi" - tutaj zarezerwowano aż 3.600.000,00 zł oraz ponad 1.604.179,55 zł, na cieszące się dużym powodzeniem „Małe projekty".

Rezultaty wdrożenia narzędzia

Dzięki wspólnej realizacji przedsięwzięć w gminie Morawica udało się stworzyć partnerstwo pomiędzy samorządem i lokalną społecznością. Odpowiednio do przedstawionych przedsięwzięć udało się uzyskać następujące efekty:

1. Na terenie gminy funkcjonuje 5 tzw. "Małych Szkół" prowadzonych przez stowarzyszenia. Do szkół uczęszcza łącznie 161 dzieci. W realizację szkół są zaangażowani rodzice, którzy biorą czynny udział w zajęciach dodatkowych, wyjazdach edukacyjnych.

2. Na trenie gminy funkcjonuje 7 punktów przedszkolnych, do których uczęszcza około 200 dzieci. Również w organizację punktów oprócz członków stowarzyszenia zaangażowani są rodzice inne grupy z terenu gminy Morawica.

3. Na terenie gminy funkcjonuje 6 świetlic środowiskowych prowadzonych przez stowarzyszenia

4. Na terenie gminy działa stowarzyszenie, które prowadzi zajęcia sportowe w piłce nożnej dla 150 mieszkańców gminy oraz działa stowarzyszeni pn. Brzeziński Klub Motocrossowy, które jest dysponentem profesjonalnego toru motocrossowego

5. Raz w roku organizowane są warsztaty wyjazdowe w formie letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

6. Raz w roku organizowana jest „Wioska Indiańska", w której bierze udział ponad 290 dzieci.

7. Cyklicznie organizowane są „Spotkania z Człowiekiem" i „Spotkania z Twórcą", w ramach których odbywają się wieczorki kulturalne, pogadanki z osobami wyróżniającymi się różnych dziedzinach życia.

8. Gmina Morawica wspólnie ze stowarzyszeniami realizuje wymianę zagraniczną. Zarówno samorządowcy, jak i członkowie stowarzyszeń mają możliwość wspólnej wymiany doświadczeń.

9. Co roku (od 2011r.) organizowany jest bal charytatywny, fundusze uzbierane podczas balu są przekazywane na szczytne cele (każdorazowo inne).

10. Dzięki zaangażowaniu stowarzyszeń powstały publikacje, z których korzystają uczniowie i studenci (monografie Brzezin i Morawicy) oraz ludzie kultury (tomiki poezji, śpiewnik Cecylii Korban)

11. Co roku ta terenie gminy organizowanych jest ok. 10 imprez plenerowych.

12. Co roku przedsiębiorcy z gminy Morawica nagradzani są statuetkami „Kowali" , co podnosi ich prestiż i wzmacnia nic porozumienia pomiędzy samorządem, a przedsiębiorcami.

13. Realizacja projektu „Edukacja artystyczna kobiet z terenu gminy Morawica", przyczyniła się do podniesienia poczucia własnej wartości wśród kobiet z terenu gminy Morawica. Udział w warsztatach pozwolił w nabyciu wiedzy praktycznej i teoretycznej z zakresu rękodzieła, obrzędowości. Dodatkowym atutem była wspólna integracja tych środowisk.

Dzięki zrealizowanym działaniom gminie Morawica udało się zbudować społeczeństwo obywatelskie. Przekazanie stowarzyszeniom do realizacji zadań z zakresu oświaty, kultury, sportu, współpracy zagranicznej itp. zainicjowało dużym zaangażowaniem społeczeństwa w życie publiczne. Pozwoliło to na zwiększenie świadomości wśród mieszkańców gmin, na temat znaczenia jednostki dla ogółu, ale również na temat tego, że będąc zrzeszonym w różnych organizacjach można zdziałać bardzo wiele. Samorząd gminy Morawica każdorazowo rozpatruje zgłaszane przez organizacje, bądź samych mieszkańców potrzeby i problemy, których rozwiązywanie następuje poprzez wspólne konsultacje i szukanie dobrych rozwiązań. Przytoczone powyżej przykłady realizowanych działań były możliwe tylko dzięki zaangażowaniu ludzi - mieszkańców gminy dla których ważne jest to w jaki sposób odbywa się i tworzy życie w naszej małej ojczyźnie. Dzięki stałemu wzmacnianiu organizacji, wspólnej realizacji przedsięwzięć podniesiona zostaje aktywność mieszkańców, która napędza rozwój gminy. Poprzez zlecanie zadań udało się stworzyć społeczeństwo obywatelskie, które współdecyduje o sektorach życia publicznego. Reprezentanci lokalnej społeczności tzw. liderzy są w stałym kontakcie z samorządem. Władze gminy są partnerem w działaniach, a relacje z sektorem ngo oparte są na wzajemnym dialogu, zrozumieniu i współdziałaniu.

Efekty realizowanej polityki dot. budowy społeczeństwa obywatelskiego są wielokrotnie doceniane poprzez otrzymanie wielu prestiżowych nagród i tytułów:

1. Gmina Jakich Mało '96 dla Gminy Morawica za szczególne osiągnięcia w podnoszeniu jakości i efektywności usług dla mieszkańców w dziedzinie KULTURA/OŚWIATA - Warszawa 24 października 1996 r.

2. Dyplom dla Gminy Morawica za zajęcie I miejsca w kategorii Gmin Wiejskich w konkursie na najbardziej Ekologiczną Gminę województwa kieleckiego - Kielce, grudzień 1997 r.

3. Agencja Rozwoju Komunalnego dla Gminy Morawica za zajęcie I miejsca w konkursie - „Zagospodarowanie przestrzenne i systemy zabezpieczeń na wypadek klęsk żywiołowych" organizowanym w ramach II Międzynarodowych Targów Technologii dla Miast i Gmin EUROCITY '98 - Warszawa 26 luty 1998 r.

4. Certyfikat Gmina przyjazna środowisku dla Gminy Morawica przyznany przez Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego - Warszawa 15 grudnia 1999 r.

5. Dyplom Złotej Setki Samorządów ‘2001 Centrum Badań Regionalnych Dziennika Rzeczypospolitej dla Gminy Morawica w uznaniu za inwestycje w rozwój lokalny w latach 1998 - 2000 - Warszawa 31 maja 2001 r.

6. Dyplom uznania dla Urzędu Gminy w Morawicy za udział w Programie Partnerstwa dla Samorządu Terytorialnego (1998 - 2001) finansowym przez Amerykańską Agencję Rozwoju Międzynarodowego (USAID) - Kielce 11 grudnia 2001 r.

7. Dyplom uznania od Świętokrzyskiego Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej dla Urzędu Gminy Morawica za szczególną aktywność w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego - Kielce 14 marca 2002 r.

8. Zakwalifikowana do grona Gmin Liderów przez Związek Gmin Wiejskich RP - 2002 r.

9. Finalista Konkursu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Nasza Gmina w Europie" - 2003 r.

10. Tytuł Lidera zarządzania w samorządzie lokalnym 2004 dla gminy Morawica w kategorii Prorozwojowy samorząd przyznany przez: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Związek Powiatów Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Miast Polskich, Unię Miasteczek Polskich.

11. Certyfikat Samorząd inwestujący w nowoczesne zarządzanie dla Urzędu gminy Morawica przyznany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. 23 czerwca 2004.

12. Dyplom dla Wójta Mariana Burasa finalisty konkursu „Wójt Roku 2004" zorganizowanego przez Redakcję Audycji Rolnych Programu 1 Telewizji Polskiej.

13. Gmina Fair Play 2005, 2006, 2007, 2008; Nagroda główna - Statuetka za zwycięstwo w konkursie Gmina Fair Play 2009 w kategorii gmin podmiejskich. Dodatkowo Złota Statuetka za zdobycie certyfikatu GFP po raz piąty z rzędu.

14. Tytuł „Gmina Roku" w konkursie „Eurogmina Województwa Świętokrzyskiego 2004/2005" przyznany przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w konkursie organizowanym przez Agencję Pop-Art.

15. „Grunt na medal" przyznany przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego dla terenu inwestycyjnego gminy Morawica o powierzchni 35ha położonego w miejscowości Bilcza.

16. Certyfikat „Przejrzysta gmina" za udział w akcji „Przejrzysta Polska 2005" organizowanej przez „Gazetę Wyborczą", „Polsko-Amerykańską Fundację Wolności", „Fundację im. Batorego" i in.

17. Tytuł Wójt Roku 2005/2006 dla Mariana Burasa Wójta Gminy Morawica w konkursie Eurogmina Województwa Świętokrzyskiego przyznany przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w konkursie organizowanym przez Agencję Pop-Art. 2006

18.Zwycięstwo w eliminacjach wojewódzkich i nominacja dla gminy Morawica do krajowego finału konkursu European Enterprise Awards (Europejska Nagroda Przedsiębiorczości) w kategorii Nagroda za Wspieranie Przedsiębiorczości.

19. Wyróżnienie w rankingu "Gazety prawnej" pt. „Europejska gmina, europejskie miasto".2007

20. Laur Świętokrzyski - wyróżnienie w kategorii Gmina Roku - nagroda wojewody świętokrzyskiego

2007, 2008

21. II miejsce w konkursie dla samorządów gminnych pt. „Programy z zakresu edukacji ekologicznej zrealizowane na terenie gminy... w latach 2003-2006".

22. Finalista konkursu „Grunt na medal" dla gminnego terenu inwestycyjnego o powierzchni 53ha w Dębskiej Woli w konkursie organizowanym przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. 2007

23. Finalista konkursu „Grunt na medal" dla gminnych terenów inwestycyjnych o powierzchni 5ha oraz 3,8ha w Woli Morawickiej w konkursie organizowanym przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. 2008

24. II miejsce w ogólnopolskim konkursie „Lider zarządzania w samorządzie" organizowanym przez Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Powiatów Polskich i Związek Miast Polskich we współpracy z Ambasadą Królestwa Norwegii w dziedzinie Usługi Komunalne za projekt „Międzygminna współpraca na rzecz segregacji odpadów". 2008

25. Tytuł Superwójta województwa Świętokrzyskiego dla Mariana Burasa w konkursie Eurogmina 2008/2009 Województwa Świętokrzyskiego".

26. I miejsce w ogólnopolskim konkursie „Lider zarządzania w samorządzie" organizowanym przez Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Powiatów Polskich i Związek Miast Polskich we współpracy z Ambasadą Królestwa Norwegii w dziedzinie Usługi Społeczne za projekt „Optymalizacja zarządzania oświatą w gminie Morawica".

27. II miejsce w etapie wojewódzkim konkursu „Przyjazna wieś" na najlepszy projekt infrastrukturalny realizowany na terenach wiejskich z dofinansowaniem ze środków UE. Do konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi gmina zgłosiła projekt pn. Budowa Krytej Pływalni przy Zespole Placówek Oświatowych w Morawicy".

28. Finalista I - V edycji konkursu „Świętokrzyska Viktoria" w kategorii „Samorządność".

29. laureat w konkursie „Samorząd wolny od azbestu" 2010

30.Nagroda główna za całokształt osiągnięć dla Mariana Burasa w kadencji 2006-2010 w plebiscycie „Euro Gmina 2009/2010 województwa świętokrzyskiego.

31.wyróżnienie ( 4 miejsce) dla Gminy Morawica w konkursie „Święto Małych Ojczyzn" organizowanym przez Urząd Miasta Kielce. 34. Tytuł Polskie Godło Promocyjne „Teraz Polska" 2011

32.Tytuł Najlepszego Samorządowca 2011 roku od Kapituły Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej" oraz Fundacji Instytutu Studiów Wschodnich dla wójta Mariana Burasa 36.Laureat konkursu „Lider Zielonej Energii" 2011

33. Nominacja do nagrody Inwestor Roku 2011 za budowę hali w Bilczy 2011 1. Wyróżnienie za „Optymalizację organizacji i finansowania oświaty w gminie" 2012 2. Wyróżnienie w kategorii „Samorząd" w konkursie Lider Regionu 2011 3. Wyróżnienie dla Gminy Morawica w Rankingu Gazety Prawnej „Perły Samorządu 2012"

w Rankingu Samorządów Dziennika Rzeczpospolita:

11 miejsce w kraju i 1 w województwie świętokrzyskim 2006

25 miejsce w kraju i 1 w województwie świętokrzyskim 2007

23 miejsce w kraju i 1 w województwie świętokrzyskim 2008

18 miejsce w kraju i 2 w województwie świętokrzyskim 2009

5 miejsce w kraju i 1 w województwie świętokrzyskim 2010

11 miejsce w kraju 2011

6 miejsce w kraju i 1w województwie świętokrzyskim w kategorii gmin wiejskich w Rankingu Samorządów Dziennika Rzeczpospolita 2012

Oszacowanie nakładów poniesionych na realizacje projektu

Nakłady finansowe na realizowane przedsięwzięcia:

1. Prowadzenie przez stowarzyszenia 5 „małych szkół" - dotacja z budżetu gminy w 2012r. - 1.390.275,00 zł ,

zaangażowanie 10 członków stowarzyszenia w realizację zadania

pieniądze przekazane w formie dotacji celowej

2. Prowadzenie przez stowarzyszenia punktów przedszkolnych

dotacja z budżetu gminy w 2012r. - 808.067,48 zł

zaangażowanie 8 stowarzyszeń, ok. 40 osób w realizację zadania

pieniądze przekazane w formie dotacji celowej

3. Organizacja 6 świetlic środowiskowych z programem o charakterze kulturalno - edukacyjno - sportowym

dotacja z budżetu gminy w 2012r. - 62.000,00 zł zł

zaangażowanie 6 stowarzyszeń w realizację zadania ok. 40 osób

dotacja przekazana w formie otwartego konkursu ofert

4. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

- Realizacja zajęć w piłece nożnej oraz zmagań na torze motocrossowym

dotacja z budżetu gminy w 2012r. - 124.000,00 zł

dotacja przekazana w formie otwartego konkursu ofert i małego grantu

5. Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży

dotacja z budżetu gminy Morawica - 10.000,00 zł

dotacja przekazana w formie małego grantu

6. Organizacja Wioski Indiańskiej

dotacja z budżetu gminy Morawica - 10.000,00 zł

pomoc finansowa sponsorów i Kościoła Ewangelicko - Metodystycznego - 29.000,00zł

zaangażowanie ok. 200 wolontariuszy

dotacja przekazana w formie małego grantu

7. Organizacja „Spotkań z Człowiekiem" i „Spotkań z Twórcą"

dotacja z budżetu gminy Morawica - 1.800,00 zł

dotacja przekazana w formie małego grantu

8. Współpraca zagraniczna:

- Tytuł projektu: „Kształcenie bez granic - Podniesienie wiedzy i umiejętności mieszkańców wsi Bałaniwka na Ukrainie w zakresie działań ratowniczo - gaśniczych" - Program polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2011 r. Kwota dofinansowania: 90.254,00 zł

- Tytuł projektu: „Poznajemy kulturę, historie i język sąsiada wymiana młodzieży Polska - Ukraina" środki Finansowe Narodowego Centrum Kultury (2007r.) Kwota dofinansowania 35.428,00 zł

- Tytuł projektu: „Poznajemy siebie - młodzież z gminy Morawica z wizytą na Ukrainie " - środki Finansowe Narodowego Centrum Kultury (2008r.) Kwota dofinansowania 21.504,00 zł

Pozostała współpraca zagraniczna odbywała się w ramach wzajemnych zaproszeń. Koszty pobytu strażaków w Herbolzheim oraz delegacji z gminy w Priverno zostały poniesione przez samorządy tych miast.

9. Organizacja Balu Charytatywnego

W organizacje zaangażowanych jest ok. 8 osób (w tym członkowie stowarzyszenia, strażacy i pracownicy urzędu ).

10. Wydawanie publikacji

Rocznie ok. 4000,00 zł przekazywanych jest stowarzyszeniom na zadawania związane z wydawaniem publikacji

11. Organizowanie festynów plenerowych

W 2012 r. na organizację festynów plenerowych przeznaczono kwotę z budżetu gminy w wysokości ok. 130.000,00 zł

12. Przyznawanie statuetek „Kowali"

W 2012r. na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę ok. 10.000,00 zł

13. Realizacja projektu pn. „Edukacja artystyczna kobiet z terenu gminy Morawica"

Projekt realizowany w ramach dofinansowania z EFS POKL Działanie 9.5 w 2012r.

Kwota dofinansowania: 45.440,00 zł

W samym 2012 r. kwota dofinansowania przeznaczona na realizację zadań przez stowarzyszenia wynosiła 2.446.142,48 zł. W roku 2011 - 2.221.249,59 zł.

Oprócz zadań zleconych gmina realizuje szereg projektów przy użyciu środków finansowych pochodzących z budżetu gminy oraz z innych instrumentów pomocowych. Gmina Morawica jest jednym z liderów na terenie województwa świętokrzyskiego w wykorzystaniu środków unijnych.

Gmina Morawica nie ma możliwości wycenienia pracy społecznej osób zaangażowanych w realizację w/w przedsięwzięć .

Zalecenia dla instytucji zainteresowanych replikacją

Budowa Społeczeństwa Obywatelskiego poprzez zlecanie zadań publicznych dla stowarzyszeń wzmacnia potencjał całej gminy. Zaangażowanie lokalnej społeczności podnosi jej wartość społeczną i zapobiega jej wykluczeniu społecznemu. Wzajemne konsultacje pozwalają wypracować taki samorząd, który jest przyjazny dla mieszkańca, dba o komfort jego życia.

Połączenie rozwoju gminy: budownictwa mieszkaniowego z rozwojem gospodarczym, edukacyjnym i kulturowym stwarza dobry klimat do osiedlania się, a wspólna realizacja zadań buduje pozytywne relacje pomiędzy mieszkańcami, a władzami samorządowymi.

Realizacja naszych przedsięwzięć dowodzi, że warto wzmacniać oddolne inicjatywy lokalne.

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi
i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
(gminach i powiatach)
 Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich