Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
» Zarządzanie strategiczne
» Zarządzanie zasobami
» Zarządzanie personelem
» Partnerstwo
» Zarządzanie usługami
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.585.530
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Rozwój instytucjonalny : Partnerstwo
Projekty transgraniczne realizowane przez powiat Ełcki

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.


Opis sytuacji przed wdrożeniem

Położenie powiatu Ełckiego stworzyło doskonałe warunku od podjęcia współpracy z partnerami z Euroregionu Bałtyk i Niemen. Aby podjąć taką współpracę konieczne stało się wdrożenie rozwiązań organizacyjnych, ułatwiających nawiązywanie współpracy z lokalnymi partnerami jak i parterami z innych krajów, oraz pozyskiwanie środków zewnętrznych, na realizowanie wspólnych przedsięwzięć.

Opis ogólnego podejścia i szczegółowych zadań

W przeciągu ostatnich kilku lat realizowano kilka przedsięwzięć, których cechą wspólną był ich transgraniczny charakter:

- System Transgraniczej Współpracy Obywatelskiej – celem projektu było nawiązanie współpracy społeczności lokalnych z powiatu ełckiego i rejonu ozierskiego (samorząd, organizacje pozarządowe) w sferze budowania społeczeństwa obywatelskiego. W ramach tego przedsięwzięcia m.in. utworzono Centrum Współpracy Obywatelskiej. Ten projekt znalazł się w półfinale Konkursu Liga Inicjatyw Powiatowych.

      - Ośrodek Wspierania Inicjatyw Transgranicznych – OWIT – w ramach realizacji tego przedsięwzięcia utworzono Ośrodek Wspierania Inicjatyw Transgranicznych. Trwałym efektem realizacji tego projektu była modernizacja Bursy Szkolnej prowadzonej przez powiat. Wykorzystano obiekt powiatowy, który i tak w małej mierze był wykorzystywany przez społeczność lokalną. Realizacja projektu ukierunkowała była głównie na stworzenie warunków do wymiany młodzieży z państw ościennych. Związku z realizacją projektu wyremontowano 60 pokoi (163 miejsca noclegowe), stworzono pracownię multimedialną (10 stanowisk komputerowych), salę konferencyjną na 180 osób. Obiekt został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

     - Wspieranie przedsiębiorczości wzdłuż drogi przygranicza – stworzenie sieci współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, organizacjami biznesowymi i samorządowymi w powiecie ełckim oraz obwodzie kaliningradzkim (szkolenia, zorganizowanie forum biznesowego, powłanie Rady Gospodarczej). 

     - Międzynarodowe Inicjatywy na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju – w ramach tego przedsięwzięcia promowano wartości przyrodnicze w powiecie, badania zasobów środowiska, wyznaczono ekologiczne szlaki wodne i rowerowe oraz zorganizowano międzynarodową konferencję a także wydano foldery oraz mapy przyrodnicze;  

     - „Szlakiem Jadła Przygranicza” – w ramach projektu promowano sztukę kulinarną, kulturową, turystyczną z powiatu ełckiego oraz miasta Oziersk z obwodu kaliningradzkiego. 

     - Ekorozwój na terenach atrakcyjnych turystycznie Ełk – Niemenczyn – w związku z realizację tego przedsięwzięcia zbadano zasoby przyrodnicze oraz stworzono bazę o stanie środowiska w powiecie ełckim. Projekt był realizowane we współpracy z miastem Niemenczyn.  

     - Transgraniczny Świat Kultury – celem przedsięwzięcia było wzmocnienie rozwoju turystyki w regionie. Produktem było wystawienie dwóch sztuk teatralnych: Księgi dżungli oraz Ducha Zamku – ta ostatnia została wystawiona w runach ełckiego zamku krzyżackiego. 

     - Koncepcja Rozwoju Szlaku Tatarskiego łączącego Federację Rosyjską, Polskę i Litwę – rezultatem projektu było opracowanie (w trzech językach) koncepcji rozwoju infrastrukturalnego Szlaku Tatarskiego, rozpoczynającego się od Ełku, oraz wydanie folderów i map.

      

Rezultaty wdrożenia narzędzia

Obok rezultatów twardych takich jak remont bursy, utworzenie wydanie folderów turystycznych czy wyznaczenie szlaków rowerowych, rezultatem wdrażanych przedsięwzięć jest nawiązanie stałej, sąsiedzkiej współpracy z partnerami z krajów ościennych, w szczególności w obszarze kultury, rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz aktywizacja lokalnych organizacji społecznych i biznesowych.

 

 

Oszacowanie nakładów poniesionych na realizacje projektu
  - Ośrodek Wspierania Inicjatyw Transgranicznych - OWIT

     Całkowity koszt projektu: 1 450 060,68 zł

     Wkład własny powiatu: 579 651,57 zł

     Środki pozyskane z zewnątrz: 870 409,11 zł

      

     - System Transgraniczej Współpracy Obywatelskiej

     Całkowity koszt projektu: 70 192 zł

     Wkład własny powiatu: 17 548 zł

     Środki pozyskane z zewnątrz 52 644 zł

      

     - wspieranie przedsiębiorczości wzdłuż drogi przygranicza

     Całkowity koszt projektu: 46 448 zł

     Wkład własny powiatu: 11 612 zł

     Środki pozyskane z zewnątrz: 34 836 zł

      

     - Międzynarodowe Inicjatywy na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju

     Całkowity koszt projektu: 206 632 zł

     Wkład własny powiatu:  51 658 zł

     Środki pozyskane z zewnątrz 154 974

      

     - „Szlakiem Jadła Przygranicza"

     Całkowity koszt projektu: 71 258 zł

     Wkład własny powiatu: 17 814,52 zł

     Środki pozyskane z zewnątrz 53 443,49 zł

      

     - Ekorozwój na terenach atrakcyjnych turystycznie Ełk - Niemenczyn

     Całkowity koszt projektu: 169 150 zł

     Wkład własny powiatu:  42 288 zł

     Środki pozyskane z zewnątrz 126 862 zł

      

     - Transgraniczny Świat Kultury

     Całkowity koszt projektu: 61 196 zł

     Wkład własny powiatu:  8 299 zł

     Środki pozyskane z zewnątrz 45 897 zł

      

     - Koncepcja Rozwoju Szlaku Tatarskiego łączącego Federację Rosyjską, Polskę i Litwę

     Całkowity koszt projektu: 94 800 zł

     Wkład własny powiatu: 23 700 zł

     Środki pozyskane z zewnątrz: 71 100 zł

Zalecenia dla instytucji zainteresowanych replikacją

Przy realizacji tego typu przedsięwzięć konieczne jest zapewnienie odpowiedniego zaplecza organizacyjnego i kadrowego w jednostce odpowiedzialnej za realizację przedsięwzięcia, w szczególności osób mających praktykę w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Ponadto warto zapewnić sobie udział w zespole odpowiedzialnym za wdrażanie podobnych działań osób z dobrą znajomością języków obcych (angielskiego lub języka, którym posługuje się partner w projekcie).

 

 

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych