Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do treści bocznej
baza
dobrych praktyk
Baner projektu

Internetowy Sklep Geodezyjny on-line

Usługi z zakresu udostępniania danych z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego są kluczowe dla dynamiki procesów inwestycyjnych w kraju. Opisane innowacyjne rozwiązanie ma szanse poprawić parametry ilościowe, jakościowe i dostępności w zakresie dostarczania tej usługi. Po udostępnieniu szerokiego zasobu tych danych za rok 2022 do portalu SMUP przez Głównego Geodetę Kraju, co jest spodziewane w początkach roku 2023, będzie można śledzić jaką dynamikę będą mieć wartości tych wskaźników dla miasta-powiatu Gliwice, w stosunku do innych powiatów prowadzących tę usługę. Dopiero na tym etapie będzie można ocenić korzyści z tego rozwiązania w zestawieniu z danym z pozostałych powiatów. Na obecnym etapie (rok 2021 i 2022) taka analiza jest możliwa wyłącznie przez analizę danych z samego miasta-powiatu Gliwice, co przedstawiono poniżej.

Kluczowym zadaniem Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego w Gliwicach (będącym miastem na prawach powiatu) jest udostępnianie  danych/dokumentów Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz wypisów i wyrysów z bazy Ewidencji Gruntów i Budynków generowanych z powiatowej części tego zasobu.

Problem zdefiniowany przez samorząd:

Przed wdrożeniem tej usługi wniosek o udostępnienie danych można było złożyć w urzędzie lub elektronicznie poprzez SEKAP/EPUAP, ale trzeba było samodzielnie wyliczyć należną opłatę lub poczekać, aż wyliczy ją pracownik urzędu. Następnie uiszczano opłatę i dopiero wówczas rozpoczynało się przygotowywanie wnioskowanych danych. Było to rozwiązanie czasochłonne. Od strony obsługi, wpływający wniosek należało wprowadzić ręcznie do systemu EWID 2007.

Sposób rozwiązania:

Internetowy sklep geodezyjny to usługa sieciowa umożliwiająca kompleksowe i znacznie szybsze niż dotąd udostępnianie tego zasobu. Usługa bazuje na zdalnym dostępie, wykorzystując sieć internetową. Zasadnicze cechy rozwiązania wprowadzonego w roku 2018 to:

  1. Bezpieczeństwo gromadzonych danych oraz bezpieczeństwo danych w toku ich udostępniania, w tym danych podmiotowych, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa Systemu Informatycznego Urzędu, w którym to systemie dane te są gromadzone i przetwarzane.
  2. Ergonomia obsługi Internetowego sklepu geodezyjnego, kompletności dostępnych procesów wewnątrz usługi jego powszechności i dostępności.
  3. Pełna kompatybilność wdrożonego rozwiązania z istniejącym systemem EWID 2007 służącym do internetowej, kompleksowej obsługi klientów fizycznych (np. rzeczoznawców majątkowych) oraz instytucjonalnych (np. geodetów, komorników, branży występujących przy koordynacji sieci uzbrojenia terenu) Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego miasta Gliwice.
  4. Zapewnienie finansowania serwisu technicznego i stałego rozwoju usługi.

W Sklepie gromadzone i udostępniane są przestrzenne dane graficzne i opisowe. Niektóre z danych opisowych mają charakter danych podmiotowych, w tym osobowych. Rodzaj oraz zakres gromadzonych i udostępnianych danych jest ściśle określony i regulowany ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do ustawy.

Przygotowania do wdrożenia innowacji poprzedziły analizy. Wykorzystano wsparcie zewnętrznej firmy prywatnej, która opracowała analizę wykonalności projektu.

Korzyści:

Wdrożenie usługi sieciowej Internetowego sklepu geodezyjnego na przestrzeni ponad 2,5 roku spowodowało, że udział liczby zamówień dokonywanych przez Sklep w stosunku do zamówień w wersji papierowej wyniósł ok. 80 proc. w maju 2021 w stosunku do roku 2019, w rok po uruchomieniu systemu.

Pozwoliło to na redukcję czasu pracy w związku z brakiem konieczności przenoszenia danych z wniosku w wersji papierowej do systemu, przetwarzania wniosków do wersji elektronicznej w celu archiwizacji, oraz usprawnienie procesu zamawiania danych zasobu po stronie naszych klientów i związane z tym korzyści oszczędności czasu i kosztów transportu, parkowania.

Analizy ewaluacyjnej dokonano na podstawie danych systemowych dotyczących liczby wniosków wpływających do organu poprzez Sklep w okresie porównawczym.

Wraz z uruchomieniem portalu SMUP w części poświęconej Obszarowi Usług „Geodezja i Kartografia" prezentowane są wskaźniki obrazujące kluczowe parametry ilościowe, jakościowe i w zakresie dostępności, a w perspektywie czasu także kosztu jednostkowego usług geodezyjno-kartograficznych. Można zakładać, że opisana inicjatywa Internetowej usługi sieciowej „Sklep Geodezyjny on-line"  pozytywnie wpłynie na dynamikę zmian tych wskaźników, bowiem przyspieszy to proces udostępniania danych z Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego inwestorom i klientom z terenu tego właśnie miasta-powiatu Gliwice.

      

Metryka praktyki

Data wprowadzenia do BDP:2022-03-29
Data aktualizacji:2023-02-17
Typ jednostki:powiat
Miejscowość:Gliwice
Powiat:Gliwice
Województwo:śląskie
Kod pocztowy i Poczta:44-100 Gliwice
Jednostka wdrażająca:Miasto Gliwice, Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego
Ulica:Zwycięstwa 21
Telefon:32/238 54 48
Witryna internetowa:www.Gliwice.eu
Witryna internetowa:https://zasobgeodezyjny.gliwice.eu/e-uslugi/sklep-online/home
Liczba mieszkańców:181 309
Osoby kontaktowe:
Baner projektu