Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do treści bocznej
baza
dobrych praktyk
Baner projektu

Diagnoza sytuacji „na wejściu”

Wprowadzenie możliwości realizacji projektu edukacyjnego na terenie szkoły było m.in. odpowiedzią na zgłaszane przez rodziców, dzieci i młodzież zapotrzebowanie dotyczące rozwoju zainteresowań i kompetencji kluczowych uczniów.

Rodzice podczas zebrań w szkołach zgłaszali brak możliwości uczestnictwa dzieci w dodatkowych zajęciach szkolnych, brak kół zainteresowań, brak propozycji możliwości atrakcyjnego i ciekawego spędzania czasu wolnego.

Zebrane informacje ze szkół dotyczące potrzeb zgłaszanych przez rodziców i uczniów w zakresie poprawy jakości i różnorodności edukacji pozwoliły na zdiagnozowanie i określenie problemu. Liczne spotkania podczas narad oraz wspólna praca dyrektorów szkół i przedstawicieli urzędu miasta nad rozwiązaniem ww. problemu zaowocowała stworzeniem narzędzia, które umożliwiło zaspokojenie potrzeb. Istotne w dyskusji okazało się również przygotowanie takiej oferty zajęć pozalekcynych która odpowiadałby na rzeczywiste zainteresownia uczniów w sposób nowatorski, atrakcyjny z jasno określonymi formami prezentacji efektów projektu. Temu ma tez służyć nawiazanie wspólpracy z partnerem projektu, który dzieląc się swoim doświadczeniem będzie wzbogacał i niejednokrotnie uatrakcyjniał przebieg zajęć.

Opis innowacji

Wdrożona innowacja – projekt edukacyjny, polega na realizacji w placówkach zajęć dodatkowych, które spełniają warunki innowacyjności oraz są odpowiedzią na rzeczywiste zainteresowania uczniów i dzieci z terenu Gminy Legionowo a także wspierają kształtowanie kompetencji kluczowych.

Najlepsza formą realizacji zajęć pozalekcyjnych ustalono projekt edukacyjny, który zapewnia harmonijny rozwój dzieci i młodzieży poprzez poszerzenie zainteresowań i rozwijanie talentów oraz wiedzy i kompetencji kluczowych. Metoda projektu stosowana w szkole podstawowej i średniej kształtuje w uczniach umiejętność działania w zespole, ułatwia komunikację, wzmacnia poczucie odpowiedzialności a także doskonali umiejętność planowania pracy i uczy systematyczności. Pozwala także uczniom wykazać się talentami i umiejętnościami które wykraczają poza podstawę programową.  Dyrektorzy Legionowskich szkół stwierdzili, że uczestnictwo w projekcie daje uczniom szansę wykazania się, zaprezentowania swoich mocnych stron, ale również odkrycia obszarów, w których nie czują się mocni.

Opis procesu wdrożenia innowacji

Etapy wdrażania:

 1. Analiza potrzeb dzieci i młodzieży z terenu Gminy Legionowo w związku z rozwojem zainteresowań oraz kształtowaniem kompetencji kluczowych.
 2. Wdrożenie zajęć dodatkowych – projektów edukacyjnych.
  1. ogłoszenie konkursu na realizację projektów edukacyjnych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Legionowo. Celem konkursu jest wybór najlepszych, najbardziej interesujących a także uwzględniających rzeczywiste zainteresowania i potrzeby uczniów i wychowanków, ofert projektów edukacyjnych przygotowanych przez szkoły i przedszkola z ternu Gminy Legionowo;
  2. wyłonione w konkursie projekty realizowane są w danym roku szkolnym;
  3. warunkiem koniecznym do zgłoszenia projektu jest pozyskanie przez szkołę lub przedszkole do współpracy przy jego realizacji partnera zewnętrznego;
  4. zgłoszone projekty są opiniowane przez Komisję, w skład której wchodzą przedstawiciele Urzędu Miasta Legionowo, przedstawiciele Komisji Rady Miasta Legionowo właściwej ds. Oświaty oraz Zastępca Prezydenta Miasta właściwy ds. Oświaty.
  5. przy ocenie projektów brane są pod uwagę następujące cechy: czytelnie określony cel oraz rezultaty, nowatorstwo i atrakcyjność, gwarancja sukcesu przedsięwzięcia, liczba uczniów/wychowanków objętych projektem, zasadność projektu z punktu widzenia rozwoju ucznia, sposób prezentacji osiągniętych celów oraz budżet;
  6. lista pozytywnie zaopiniowanych przez komisję projektów edukacyjnych jest zatwierdzana przez Prezydenta Miasta Legionowo;
  7. szkoły i przedszkola w których realizowane są projekty są zobowiązane do zamieszczania na bieżąco informacji na temat ich realizacji na swojej stronie internetowej w ramach dobrych praktyk;
  8. projekty realizowane są w grupach co najmniej 15 osobowych;
  9. dyrektor szkoły jest zobowiązany do kontroli frekwencji uczniów/wychowanków na zajęciach. Składa on również sprawozdanie merytoryczne i finansowe z realizacji projektu w terminie 30 dni od dnia zakończenia roku szkolnego.
 3. Ewaluacja zajęć dodatkowych w formie projektu edukacyjnego, prowadząca do określenia rekomendacji na przyszły rok szkolny.

Rezultaty wdrożenia innowacji

Wprowadzenie do szkół możliwości realizacji zainteresowań dzieci i młodzieży z terenu Gminy Legionowo a przy tym kształtowanie kompetencji kluczowych metodą projektu dało Miastu szereg wymiernych korzyści. Młodzież i dzieci uczęszczające do szkół w Gminie Legionowo:

- osiągają wyniki powyżej średniej krajowej i wojewódzkiej podczas egzaminów zewnętrznych;

- realizują swoje pasję pod okiem nauczycieli i specjalistów;

- podejmują ciekawe inicjatywy na rzecz gminy;

- nawiązują współpracę z ciekawymi partnerami takimi jak uczelnie wyższe, stowarzyszenia i fundacje a także muzea, biblioteki, teatry i itp.

- rozwijają kompetencje kluczowe;

- uczą się samodzielności i odpowiedzialności;

Oszacowanie nakładów poniesionych na realizacje projektu

W okresie od 2009r do 2023r zrealizowano 13 edycji konkursu na projekt edukacyjny. W tym okresie na realizację projektów przeznaczono kwotę ok 760 000zł.

Wdrożenie  możliwości realizacji projektu edukacyjnego na terenie szkół nie wiązało się z żadnymi dodatkowymi kosztami. Wszystkie zadania związane z organizacje konkursu realizuje Wydział Edukacji Urzędu Miasta Legionowo.

Zalecenia dla podmiotów zainteresowanych wdrożeniem

Projekty edukacyjne czyli podniesienie jakości i różnorodności usług edukacyjnych na terenie Gminy Legionowo poprzez rozwój kompetencji kluczowych  oraz zainteresowań dzieci i młodzieży jest rozwiązaniem rekomendowanym dla samorządów które planują:

 •  podniesienie wyników egzaminów zewnętrznych;
 • urozmaicenie oferty zajęć pozalekcyjnych;
 • podniesienie poziomu rozwoju kompetencji kluczowych wśród uczniów i wychowanków.
Baner projektu